De Kerststal - een eeuwenoude traditie

uitgelegd in woord en beeld door Scheutisten.

 

Uit een Kerstpreek van wijlen André Loyson

Kerstmis is het geboortefeest van de Heer Jezus. De traditie van de kerststalletjes begon in Italië met Sint Franciscus. De Heilige Bonaventura beschrijft in zijn biografie over Franciscus hoe deze, met zijn broeders en met het volk, Jezus’ geboortedag wilde vieren met een kribbe, een os en een ezel. Zijn klooster was daar niet voor geschikt en hij vond een grot met een platte ruimte ervoor. In die grot plaatste hij een kribbe gevuld met hooi om daar het Kerstkindje op neer te leggen. Broeder Leo zorgde voor de os en de ezel. Veel volk kwam opdagen voor de nachtelijke kerstviering in de maneschijn. Voor de viering begon stond Franciscus met broeder Leo te mediteren vóór de kribbe, de os en de ezel. Tranen van ontroering vloeiden over zijn wangen. Hij sprak tot broeder Leo: “Hieraan moeten de mensen toch wel herkennen en begrijpen hoezeer God ons liefheeft, Hij die op deze wijze mens is willen worden om ons van Sczondeschuld te bevrijden, ons te bekleden met gerechtigheid en ons toegang te verlenen tot eeuwig leven.”Maria met kind

Dit werd de eerste kerststal in de geschiedenis. Broeder Leo vertelde nadien dat hij daar een visioen gekregen had. Hij zag op het hooi in de kribbe een wondermooi kindje liggen. Het stak op een gegeven moment zijn handjes naar Franciscus uit en deze nam het in zijn armen, legde het zachtjes tegen zich aan en na een hele poos legde hij het kindje weer op het zachte hooi en zei:” Broeder Leo, waak bij de kribbe terwijl ik mijn homilie voor de mensen ga houden vóór de grot.”

Franciscus sprak over Maria, hoezeer zij verlangde dat onze harten zelf een kribbe zouden worden waarin Jezus kon geboren worden en hoe we ons daartoe moesten voorbereiden en waardig maken. Maria is de moeder van het kindje maar Jezus heeft later eens gezegd: “Hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel, die is voor mij een broeder, een zuster en een moeder!” (Mt 12,50)

De wil doen van God in ons leven, dat kunnen we maar als wij luisteren naar het evangelie in de Heilige Mis en de woorden van de Heer in ons hart bewaren om ze in ons leven te vertalen,-als wij warmte en liefde opbrengen voor de medemens,- als we broederlijk delen met de behoeftigen, - als we vrede bewerken en ons telkens weer van harte met anderen verzoenen, - als we verzaken aan dingen waaraan we ons teveel zijn gaan hechten en als een bekoring verwerpen ons te laten overspoelen door binnenwereldse zaken en waarden om aldus het essentiële uit het oog te verliezen, namelijk de innige godsdienstige verbondenheid met God en met Zijn Zoon Jezus, onze Verlosser, Heiland en Zaligmaker…

 

Ook Jezus kreeg een dakDe Japanse kerststal van Willy Heijmans

Willy Heijmans heeft elementen uit de cultuur, de geschiedenis en de natuur van Japan op unieke wijze in zijn kerststal verwerkt. Zo beelden de hoogste berg van Japan, de Fuji en het beroemde kasteel van de stad Himeji de achtergrond van zijn kersttafereel.
De drie wijzen, die hulde komen brengen aan het kind zijn belangrijke figuren uit de geschiedenis van het Christendom in Japan.
Ook actuele vragen zoals de opvang van vluchtelingen ontbreken er niet en worden stilletjes aangeduid door het plaatsen van het dak waaronder de Heilige Familie schuilt.

De boodschap van Kerstmis van Gods heil en menslievendheid kent geen grenzen. Ze is bedoeld voor alle volkeren ten alle tijden.

Hoe zou u de boodschap van Kerstmis willen uitbeelden? In uw eigen woorden? In een creatief werk? In gebaren vol van goedheid en genegenheid tegenover anderen?

Ook dit jaar maakt de Japanse kerststal deel uit van de tentoonstelling van internationale kerstkribben en is tot 6 januari 2019 te zien in de Brusselse kathedraal.

 

Wilt u alvast een kijk nemen, klik dan:

 Verklaring van de beelden

1. De  heilige berg Fuji is een symbool van de scheppende kracht van God, die alles bestuurt.Kasteel van Himeji 2018

2. Het beroemde kasteel van de stad Himeji, volledig uit hout opgebouwd. Midden doorheen het gebouw rijst een enorme boomstam tot in de top en alle etages schijnen aan deze stam te hangen. Daarom wil ik dit kasteel zien als een symbool van Christus, die zich de “hoeksteen” noemde en alle mensen wil dragen.

3. De heilige Familie: Toen ik Jozef schilderde, dacht ik aan Musashi Miyamoto, ’n zwaardvechter (1584-645). Zoals een Samoerai toonde ook hij moed, gehoorzaamheid, trouw en beminnelijkheid en die eigenschappen kende ook St. Jozef.

Maria met het kind Jezus heb ik overgenomen van een mooie Japanse prent.

4. De engel Gabriel: Enorm groot om de grootheid van God uit te beelden.

5. Herdertje met hond 2018Twee kleine herdertjes, ’n meisje en een jongen. In hen zie ik de eenvoud van hart, die hopelijk alle mensen gelukkig en hoopvol zal maken.

6. De 3 koningen: ik koos 3 wijze mensen van tijdens de beginperiode van het christendom in Japan. Zij waren van adellijke afkomst.

De heilige Franciscus Xaverius (1506-1552), zoon van een kasteelheer in Navarra. Gedurende zijn korte missionering in Japan (nog geen 2 jaar) werden zeer velen katholiek. Omwille van zijn ongelooflijke werkkracht stierf hij zeer jong in alle eenzaamheid op weg naar China. Hij was de koning, die de wierook offerde.Franciscus Xaverius 2018

De knielende Ukon Takayama (1552-1615): Kasteelheer van Osaka. Omdat hij katholiek was werd hij verbannen naar de Filippijnen en stierf 40 dagen later in Manila. De koning, die de mirre aanbood.

Paulus Shikibu Nishibori (1598-1629): Omwille van zijn geloof verloor hij al zijn titels en werd onthoofd. Zijn boy droeg het koffertje met de goudstukken, die hij bij zijn dood aan de melaatsen van Japan schonk. De koning met het goud.

7. Maria Satoko Kitahara (1929-1958): Zij werd zeer jong katholiek. Na de tweede wereldoorlog was zij een voorbeeld van naastenliefde. Zij offerde haar leven voor de kinderen in de krottenwijk langs de Sumida rivier in Tokyo. Temidden van haar kinderen stierf ze, zeer jong nog, aan T.B.C. Er is ’n oude film over haar leven.Satoko Kitahara 2018

8. Paulus Takashi Nagai (1908-1951): Putte uit ellende en verdriet vrede en vreugde. Hij was dokter in Nagasaki. Zijn vrouw, die hem bekeerde, kwam om toen de atoombom ontplofte. Hijzelf kreeg kanker omwille van regelmatige blootstelling aan röntgenstralen. Aan het bed gekluisterd schreef hij over het onrecht van oorlog en de noodzaak van eenheid onder de mensen. Een oude film beschrijft zijn leven.Dienaartje van Shikibu 2018Takayama Ukon 2018

9. Voor het jaar 2015, ’n jaar gedurende hetwelk onnoemelijk veel vluchtelingen in Europa onderdak zoeken, dacht ik dat het goed zou zijn om ook voor Jozef, Maria en Jezus een schamele woning klaar te maken, terwijl we bidden, dat alle vreemdelingen waardig opgevangen mogen worden.

 

 

 

Willy Heijmans