Pater Marcel MestdaghMestdagh Marcel

 

Geboren te Oostende op 09.08.1932

Religieuze geloften op 08.09.1952

Priester gewijd op 03.08.1958

Missionaris in Congo (KAS) van 1959 tot 2008 en daarna in België

Overleden in Torhout op 03.06.2017


Afkomstig van Oostende bracht Marcel zijn jeugd door in Langemark omdat zijn vader daar postmeester benoemd werd. Hij deed dan ook zijn humaniora in het college van Ieper en trok daarna naar het noviciaat van Scheut. In plaats van filosofie in één van onze studiehuizen te doen ging hij klassieke filologie en Thomistische wijsbegeerte studeren aan de universiteit van Leuven en daarna deed hij zijn theologie in Kessel-Lo en Jambes. In augustus 1959 vertrok hij dan naar Kasaï.

Zoals de meeste jonge missionarissen in die tijd werd hij eerst directeur van de lagere school maar na een jaar werd hij al leraar aan het kleinseminarie van Kalenda dat later overgeplaatst werd naar Tshilundu. Dat bleef hij zes jaar en vervolgens was hij 13 jaar lang pastoor in Mbuji-Mayi. In 1980 werd hij Provinciaal van Oost-Kasaï.

Marcel hield ervan te vertellen dat de principaal van het college zich afvroeg of hij, met zijn handicap, wel missionaris zou kunnen worden. Hij had immers wat problemen aan zijn voeten en tijdens zijn jeugdjaren was hij er verschillende keren aan geopereerd geworden. Zo was het stappen voor hem soms wat moeilijk, maar Algemeen Overste Jozef Vandeputte antwoordde: “Als zijn kop maar goed is”. En die was inderdaad heel goed. Na zijn provincialaat was Marcel vele jaren verbonden aan het Pastoraal Centrum van Mbuji-Mayi. In die tijd werkte hij, samen met de protestanten, aan een oecumenische vertaling van de bijbel in het Tshiluba, en was vooral ook actief in animatie van de missionarissen en de jonge inlandse priesters en zusters. Ook is hij Regionaal Coördinator van CICM van Afrika geweest en reisde in die functie alle Afrikaanse landen af waar Scheut werkzaam was. Toen in 1992 de twee Kasaï’s opnieuw samengevoegd werden werd hij er de eerste Provinciaal van.

Marcel hield van de bijbel en kende die door en door. Hij had er zich immers vele jaren in verdiept toen hij die vertaalde. De woorden die God tot Ezechiël sprak toen hij hem opriep de bewaker van zijn volk te zijn, en hen op te roepen het kwade te laten en het goede te doen, bracht ook Marcel in praktijk. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de uitbouw van een levenskrachtige en geëngageerde kerk. De vorming en integratie van de jonge missionarissen kregen zijn bijzondere aandacht. Hij begeleidde hen met veel tact en fijngevoeligheid, zoals het een echte herder past. Ook de woorden die we vinden in de parabels van Jezus, “Wie is mijn naaste?” en “wanneer hebben we je hongerig of ziek of in de gevangenis gezien, of als een vreemdeling zonder huis?” wist hij te vertalen niet alleen in woorden, maar ook in daden. Evangelisatie was meer dan preken, en hij wist de missionarissen te animeren om de daad bij het woord te voegen in hun manier van missionaris zijn.

Na zijn term als Provinciaal van de eengemaakte Kasaï-Provincie deed Marcel nog vele jaren animatie vanuit het ‘Centre Missionnaire Theophile Verbist’ in Tshilomba. Hij was er ook Directeur van CIAM-Kasaï (Centre d’information et d’animation missionnaire) en geestelijk begeleider van de inlandse zusters. Ten slotte kon de Provincie ook op hem rekenen voor het werk als secretaris. Maar hij klampte zich niet vast aan zijn werk. In 2008 schreef hij: “Hoewel ik mij steeds thuis gevoeld heb in Congo vind ik dat men zich niet moet vastklampen noch aan zijn taak noch aan zijn plaats. Ook denk ik dat onze “jonge Provincie” met confraters afkomstig uit de vier continenten in volle vrijheid haar eigen weg moet kunnen zoeken en vinden. Nu mijn gezondheid het steeds meer laat afweten en ik regelmatig medische controle moet ondergaan is het ogenblik gekomen naar België terug te keren”. Marcel beleefde nog veel gelukkige jaren in ons huis in Rumbeke, waar hij zelfs nog een jaar interim Rector werd. Maar zijn gezondheidstoestand liet het steeds meer afweten tot hij enkele maanden geleden voor verzorging naar Torhout ging. Daar drong een opname in het ziekenhuis zich al spoedig op en zijn toestand werd steeds erger. Nu treuren niet alleen veel confraters maar ook heel veel Congolese priesters en leken. Heel veel zusters ook, allemaal mensen voor wie Marcel een echte ‘hoeder’ was, een herder door wie ze dichter bij de Heer gebracht werden.

Erik Maes

 

 

 

Pater Urbain IngelbeenIngelbeen Urbain 3

 

Geboren te Geluwe op 27.05.1927

Religieuze geloften op 08.09.1946

Priester gewijd op 29.07.1951

Missionaris in Congo (KAS) van 1953 tot 2002 en daarna in België.

Overleden in Torhout op 01.06.2017


Urbain groeide op in Geluwe, als oudste in een gezin met zes kinderen dat zeer vertrouwd was met Scheut. Na zijn humaniora in het college van Menen trok hij dan naar het noviciaat van Scheut, en na zijn klassieke priesteropleiding volgde hij nog een jaar pedagogie in de Normaalschool van Torhout, tot hij in 1953 kon vertrekken naar het bisdom Kabinda waar hij heel zijn missieleven zou doorbrengen.

Eerst was hij vijf jaar schooldirecteur in Lusambo-Centre, en van het begin af aan deed hij alles zeer nauwkeurig en perfect. Hij kreeg er dan ook de bijnaam “Le Sérieux”, en dat zou hij zo blijven doen. Misschien daarom dat hij daarna 11 jaar lang in de Normaalschool van Kabinda blijft, eerst als directeur en toen het tijd werd om zijn plaats af te staan aan een Congolees priester als leraar en econoom. Die functie combineerde hij de laatste jaren ook met deze van Viceprovinciaal.

In 1970 wordt Urbain dan pastoor in Lusambo-centre, en van 1976 tot 1978 in Kabinda Saint-Martin. Daarna begon dan weer een heel nieuwe periode want zeven jaar lang was hij diocesaan coördinator van de katholieke scholen. Het was een delicaat werk na die enkele jaren dat het onderwijs genationaliseerd was, maar het lag hem. Hij installeerde zijn bureel in de vroegere huiskapel van de bisschop. Van achter zijn bureau, waarop enkel een potlood en een blad papier lag, ontving hij er honderden directeurs en leerkrachten. Hij luisterde aandachtig en trachtte meteen het probleem op te lossen, geen half werk, niets op de lange baan schuiven, maar meteen orde op zaken, en achteraf geen commentaar of geroddel en geen rondslingerende dossiers.

Urbain straalde rust en vertrouwen uit. Hij aanvaardde de talenten die de Heer hem toevertrouwde en ging ermee aan de slag, zonder omhaal van woorden, zonder bijbedoelingen, want zoals in het boek Wijsheid geschreven staat, de ware achting bereikt men door inzicht in Gods bedoeling en door een voorbeeldig leven. Zijn rechtlijnigheid en werkkracht brachten meer klaarheid in de vele meanders van het labyrint dat het onderwijs was toen hij er coördinator van werd.

Na die zeven jaar vertrok hij dan naar een verafgelegen missiepost met het talent van pastoor van te lande. Eerst een jaar in Cyungu en dan 8 jaar in Kalonda Sainte-Thérèse. Daar ontpopt hij zich tot de grote wegenwerker. Hij leidt er de werken voor het aanleggen van een kilometerlange dijk door het moeras. De plannen ervoor lagen meer dan dertig jaar te wachten in een schuif, want niemand zag er doen aan. Urbain begon eraan omdat de bisschop het vroeg, en omdat die dijk de mensen zoveel zou helpen. Toch blijft voor Urbain de catechese zijn belangrijkste zorg. Spreken over Jezus, over de Kerk en de sacramenten, bij de kinderen, de jongeren, hun ouders. En dat alles moest heel precies zijn.

Op de duur vermoeien de lange reizen hem te veel en in 1993 wordt hij in Cilomba benoemd, meer in de bewoonde wereld. Hij blijft er nog negen jaar tot zijn gezondheid een deuk krijgt en hij naar België moet terugkeren. Maar ook daar gaat hij onmiddellijk aan de slag en hij wordt aalmoezenier van het WZC ‘Huize Zonnelied’ in Ieper, tot hij in 2010 ook daar om gezondheidsredenen ontslag moet nemen. Van dan af blijft hij op rust in het missiehuis van Torhout.
Leven is weven en stervend zijn stuk afgeven. Het boek Wijsheid zegt: “Uiteindelijk zal de Heer opstaan en ieder mens geven naar zijn verdienste”. Alleen God kan dat. Veel of niet veel, maar wat Urbain kreeg om te beheren: een school, een onderwijsnet, de kathedraalparochie, een binnenmissie… hij deed eenvoudigweg wat moest gedaan worden. Men kon erop vertrouwen. Trouw aan zijn roeping en met diepe eerbied voor ieder mens. Een kleine week na zijn 90ste verjaardag keerde hij naar de gever van het leven terug. Daar mag hij nu genieten bij zijn Heer die hij heel zijn leven zo trouw gediend heeft.

Jef LAEVENS

 

 

 

Pater Urbain De MeyDE MEY Urbain

 

Geboren te Zomergem op 16.03.1928

Religieuze geloften op 08.09.1949

Priester gewijd op 12.09.1954

Missionaris in Congo (NC) van 1956 tot 1990 en daarna in België

Overleden in Torhout op 22.05.2017

 


Samen met zijn broer en twee zussen groeide Urbain op in het gezin van een onderwijzer in Zomergem. Zijn humaniora deed hij in het Sint-Lievenscollege te Gent en trok daarna naar Scheut. Na zijn theologie bekwaamde hij zich nog een jaar in de pedagogie in de normaalschool van Torhout vooraleer naar het bisdom Lisala te vertrekken.

Zijn eerste jaren bracht Urbain dan ook door in het onderwijs, eerst als directeur van de lagere school in Ebonda en vervolgens als leraar in het kleinseminarie van Bolongo. Toen kwam hij, na zeven jaar, voor het eerst op verlof, en daarna werd hij “DE reispater” die hij altijd zou blijven, achtereenvolgens in Lisala, Bumba en Boso Modanda.

Jarenlang trok Urbain van dorp tot dorp om er de mensen te ontmoeten in hun natuurlijke omgeving. Onder zijn bezieling werd elk dorp een model van een christelijke gemeenschap onder de leiding van een catechist die door Urbain gevormd en begeleid werd. Die vorming van plaatselijke voorgangers werd zijn levenswerk. Heel regelmatig riep hij die naar de missie voor een vormingssessie, en daarna trok hij zelf de brousse in. Bij die mensen voelde hij zich thuis. Vooral ’s avonds rond het vuurtje kon hij luisteren naar het leven van de mensen, hun geschiedenis, hun wedervaren, hun lief en leed, hun vreugden en hun pijn. Hij werd als het ware een deskundige in het peilen en aanvoelen van de ziel van de dorpelingen. Zonder vlug te oordelen kon hij zich inleven in verhalen van tovenaars en slechte geesten. In “die ziel van de mensen” wilde Urbain de blijde en bevrijdende boodschap van Jezus brengen.

Als hij dan ’s zondags op de missie bij zijn confraters terugkwam, kon hij bij een frisse pint bier of bij het tafelen, allerlei anekdoten vertellen. Hij had altijd wel iets heel speciaals meegemaakt, en dat kon hij dan met de nodige mimiek in alle geuren en kleuren vertellen zodat je het hem opnieuw zag beleven. Dat gebeurde altijd met veel enthousiasme en humor maar toch ook altijd met heel veel respect.

Urbain hield van mooie liturgische vieringen met aangepaste gezangen en een actieve deelname van de mensen. Die werden steeds minutieus voorbereid en nauwkeurig uitgevoerd. Het moest allemaal perfect zijn. De ijver en het enthousiasme waarmee hij naar de dorpen trok werkten aanstekelijk. Er ging bezieling van uit die oversloeg op de vele gemeenschappen. Daarom ook werd hij overal zo graag gezien. En de confraters hadden hem zo graag omwille van zijn opgeruimd karakter en grappige anekdoten.

Maar dat leven van Urbain in de brousse eiste ook zijn tol. Zijn maag verdroeg niet altijd wat hij te eten kreeg en hij moest daarvoor dan ook heel goed opletten. Tot tweemaal toe moest hij vervroegd op verlof komen. Het verdict luidde: ondervoeding en uitputting. Dat was voor Urbain telkens een heel harde noot om kraken, want hij wilde bij zijn mensen blijven, hij wilde het niet opgeven. Toen hij de laatste keer, en dan definitief naar België moest komen wegens hartproblemen, was het alsof de wereld voor hem instortte. Gelukkig dat hij toch de moed opgebracht had een punt te zetten achter zijn leven in de missie want kort daarna verplichtten twee heel zware hartinfarcten hem tot een lange revalidatie.

Ten slotte kon hij zich dan nog 16 jaar met hart in ziel inzetten in zijn geboortedorp als aalmoezenier van het WZC Zomerheem. Ook hier beleefde hij alles als missiewerk, totaal beschikbaar voor alle bewoners, bescheiden zoals hij altijd was, met een sterk geloof en in totale gegevenheid. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij er op handen gedragen werd.

Maar ook daar maakte zijn gezondheidstoestand een einde aan. De ziekte van Parkinson woog steeds zwaarder en in 2008 ging Urbain op rust in het Missiehuis van Torhout. Spreken, eten, drinken, bewegen, het werd allemaal steeds moeilijker, en in de avond van 22 mei is hij dan heel rustig gestorven. Een leven van liefde en gegevenheid aan de anderen, aan de armen en de kleinen is niet zomaar voorbijgegaan. Het is als een graankorrel in de aarde die eeuwige vruchten zal voortbrengen.

CYRIEL STULENS

 

 

 

Pater Michel HaeltermanHaelterman Michel 4

 

Geboren te Zandbergen op 01.02.1934

Religieuze geloften op 08.09.1954

Priester gewijd op 02.08.1959

Missionaris in de Filipijnen van 1960 tot 2007

Overleden in Zuun op 15.05.2017

 


Op 8 september 1953 trad Mike binnen in het noviciaat van Zuun en begon er zijn opleiding om missionaris te worden. Op 18 november 1960 vertrok hij dan naar de Filipijnen. Met uitzondering van één jaar, toen hij missiepropagandist was in Oost-Vlaanderen, was hij steeds werkzaam in de parochiepastoraal, tot hij in 2007, gedwongen door zijn gezondheidstoestand, definitief naar België moest terugkeren. Zijn gouden hart, vol geloof in Christus en liefde voor zijn mensen, bleef echter steeds in de Filipijnen.

Na de taalschool gevolgd te hebben in Taytay was hij gedurende drie jaar onderpastoor in Natonin en vervolgens drie jaar pastoor in Pinukpuk. Toen werd Mike gevraagd voor de missiepropaganda in Oost-Vlaanderen maar na een jaar mocht hij terugkeren naar Pinukpuk als pastoor. Hij zou er nog 7 jaar blijven tot hij pastoor werd in Bulanao en vervolgens in Kabugao en Agbannawag.

Duizenden kilometers heeft hij afgelegd met de jeep, maar ook veelal te voet, om er zijn christengemeenschappen te bezoeken, het evangelie te verkondigen, de sacramenten toe te dienen, maar ook om hun lichamelijk welzijn te verbeteren. Hij bracht de mensen samen en moedigde hen aan om hun toestand te verbeteren. Zo heeft hij zeker in een 20-tal gehuchten, in samenwerking met de bevolking, waterputten gegraven, soms wel tot 40 meter diep, opdat zijn mensen dichtbij drinkbaar water zouden hebben. Als hij van zijn mensen sprak, dan zei Mike: “Wij Kalinga’s”, en ze beschouwden hem ook als één van hen. Zo kon hij ook voor vrede en verstandhouding zorgen onder hen en hun bemiddelaar zijn bij stammentwisten. Hij was hun “Peace-pactholder”. Toen eens twee dorpen in zware ruzie lagen slaagde hij erin de ouderlingen van beide groepen samen te brengen om te onderhandelen. Dat kon lang duren, tot na middernacht, maar toen alles geregeld was begonnen ze de varkens te slachten en samen te eten. Een paar varkens gingen er wel aan maar vele mensen waren gered.

Enkele jaren geleden moest Mike noodgedwongen naar België komen. Jaren lang bleef hij, tegen alle hoop in, denken opnieuw te kunnen vertrekken, naar “zijn” mensen, daar waar hij thuishoorde. Voor wie hij zich jarenlang volledig ingezet had. Toen ik zag en voelde dat Mike hier niet gelukkig was, dat hij iets mankeerde, vroeg ik hem: “Wat is er Mike, zit je zonder tabak?” Neen zei hij. “Zit je misschien zonder pijp?” “Neen, antwoordde hij, ik zit zonder compagnie”. Wij dachten misschien dat hij veel dingen niet goed meer wist, maar het voornaamste wist hij misschien beter dan wij.

Nu is Mike naar de hemel en vast en zeker zit hij daar niet zonder compagnie. Hij zit er weer bij zijn volk. Hij zal er niet meer moeten onderhandelen in peace-pactvergaderingen want er zal echte vrede zijn. Nu kan hij er volop genieten van wat hij hier op aarde 47 jaar lang bij “zijn Kalinga’s” heeft trachten te verwezenlijken.

Louis MELLEBEEK

 

 

 

Pater Jan Dufraing                                                          

 

Geboren te Meer op 11.11.1927

Religieuze geloften op 08.09.1948

Priester gewijd op 02.08.1953

Missionaris in Congo (Inongo en KIN) van 1956 tot 1994, in Tsjaad van 1995 tot 2000 en daarna in België

Overleden te Malle op 30.04.2017

 

Na zijn theologische vorming behaalde Jan nog een kandidatuur in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven en vertrok dan als missionaris naar het bisdom Inongo. Eerst was hij een tijdje reispater in Oshwe en Ireko maar werd al spoedig Directeur van de Normaalschool in Bokoro, later van het kleinseminarie in Bokoro en ook van het college in Kutu. In 1964 werd hij dan Inspecteur van het Katholiek Onderwijs van het bisdom en ook Provinciaal.

In 1974 verplaatste het werkgebied van Jan zich naar Kinshasa waar hij achtereenvolgens pastoor, Directeur van het Institut Supérieur de Sciences Religieuses, en ook opnieuw Provinciaal werd. In 1994 ging hij het nog verder zoeken en Kameroen werd zijn nieuwe Provincie, maar hij werkte er vooral in de parochiepastoraal in Tsjaad.

Voor zijn uitvaart koos Jan zelf de evangelietekst: “Ik heb jullie de taak gegeven erop uit te gaan en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.” Deze taak heeft Jan heel trouw vervuld, en ze heeft inderdaad overvloedig vrucht gedragen. Hij was onvermoeibaar en geen enkele inspanning was hem teveel. Als inspecteur van de scholen, en later als Provinciaal moest hij soms heel grote afstanden afleggen om iedereen te bezoeken. Het waren meestal reizen van weken. Hij bezocht alle missies driemaal in het jaar, daar kon je op rekenen. Meestal per snelboot of per moto. Dat moet hem heel zwaar gewogen hebben, maar hij klaagde nooit, en deed het plichtsbewust.

Soms gebeurden wel van die onvoorziene dingen. Zo ging hij eens per moto op inspectiebezoek naar de scholen van Tandembelo, in het binnenland van Taketa. Om er te geraken moest hij over een weg waar over een afstand van 40 km geen enkel dorp was. Halfweg kreeg hij platte band, haalde de binnenband eruit en zag dat die onherstelbaar was. Techniek was niet zijn sterkste kant, maar toch had hij een ingenieus idee. Hij stak de buitenband vol gras en mos die hij langs de weg vond, en kon de inspectie van de school doen zoals het hoorde. Je moet er maar aan denken. En zo deed Jan regelmatig nieuwe ideeën op. Hij had steeds een notaboekje in zijn hemdzakje, waarin hij alles opschreef wat wij als opmerking hadden. Hij aanvaardde die niet alleen, maar hield er ook steeds rekening mee. Hij was niet de man die dacht alles beter te weten.

Als hij een homilie of een conferentie gaf, dan kon je erop aan dat die steeds naar de kern van de zaak ging. Geen holle woorden. Hij meende wat hij zei. Hij had principes, en hield er zich aan.

Eens terug in Europa werd hij nog aalmoezenier in het RVT Mayerhof te Mortsel en later aalmoezenier van de zusters van de H. Vincentius in Deftinge. In 2007 kwam hij dan op rust in Schilde waar zijn gezondheid stilaan aftakelde. De laatste dagen van zijn leven was zijn grootste pijn een gevoel van eenzaamheid, van verlaten zijn. Misschien was het wel eerder een stilaan bewust worden dat hij alles moest achterlaten waarvoor hij geleefd had. Ondanks het heel regelmatig bezoek van familie en confraters in het hospitaal, en in ‘De Dennen’ waar hij de laatste dagen verbleef, voelde hij zich toch door iedereen verlaten. Het moet dit gevoel geweest zijn dat Jezus op het kruis deed uitroepen: “Mijn God, waarom heb je me toch in de steek gelaten?” Met diezelfde pijn leefde Jan heel dicht bij de Heer. Hij schonk zijn lichaam aan de wetenschap. Het was het laatste dat hij nog kon weggeven. Dank je Jan, meer kon je echt niet meer geven. Anderen zullen nu, dankzij jouw lichaam anderen beter kunnen helpen in hun lijden. Was het niet juist daarvoor dat je Gods roeping gevolgd hebt en naar Inongo, Kinshasa en Tsjaad gegaan bent?

Paul VANDEREEDT

 

 

 

Pater Jaak Bos

 

Geboren te Grubbenvorst op 21.10.1927

Religieuze geloften op 08.09.1948

Priester gewijd op 02.08.1953

Missionaris in Congo (Inongo) van 1958 tot 1999

Overleden in Teteringen op 24.03.2017 

 

 

Geboren en getogen in Grubbenvorst groeide in Jaak al op jeugdige leeftijd het verlangen om missionaris te worden. Na zijn opleiding op het missiecollege van Sparrendaal en daarna in Nijmegen werd hij priester gewijd. Zijn droom om naar de missie te vertrekken werd echter pas werkelijkheid nadat hij eerst nog vijf jaar in de missieanimatie had gewerkt. In 1958 mocht hij dan eindelijk naar Inongo vertrekken, een streek op ongeveer 500 km ten noorden van Kinshasa. Dit gebied van meren en rivieren werd zijn werkterrein. Aanvankelijk werkte hij als reispater, zowat in alle hoeken en kanten van dat grote diocees. Verschillende keren moest hij ergens invallen om bepaalde confraters te vervangen die door ziekte of vakantie gedurende een korte tijd afwezig waren. Uiteindelijk kon hij, tot zijn grote vreugde, genieten van een meer sedentaire bestaan in Lonkesa, waar hij procurator en econoom van het bisdom was. Daarvan maakte hij zijn levenswerk. Daar voelde hij zich op zijn gemak. Hij bleef er 24 jaar, van 1975 tot 1999.

Jaak was een man van weinig woorden. Hij bleef graag op de achtergrond. Hij vond het moeilijk om uit zijn hoekje te komen om buiten Lonkesa nog ergens voor te gaan in de eucharistie. Hij voelde zich vooral op zijn gemak tussen zijn eigen mensen. Met zijn medewerkers van Lonkesa had hij een heel goede band, en dat wisten ze in hoge mate te waarderen.

Zijn hoofdbekommernis was om alle confraters in dat uitgestrekte missiegebied van Inongo van al het nodige te voorzien zodat ze hun werk en hun apostolaat goed zouden kunnen doen. Zonder die goede zorgen van hem zou dat onmogelijk geweest zijn. Vervoer gebeurde daar vooral via de waterwegen. De heenreis naar Kinshasa duurde drie dagen, de terugreis een hele week. Mensen van de streek profiteerden ervan om met de boot mee te varen om er hun landbouwproducten aan de man te brengen. Jaak ging heel vaak mee met die boot en het was steeds een hele onderneming om alles in goede banen te leiden. Eens terug in Lonkesa moest alles dan nog doorgestuurd worden naar de verschillende missieposten, en ook dat was een hele onderneming.

Ook had Jaak een fietsenproject om de mensen te helpen om kleinere hoeveelheden van hun producten naar de missie te brengen. Dat was ook heel belangrijk voor de streek. Duizenden fietsbanden, kettingen, spaken, velgen en allerlei andere zaken zijn zo in Lonkesa voorbijgekomen om de hele streek van het nodige te voorzien. Ook de middelbare school genoot de speciale zorgen van Jaak. De gebouwen waren een beetje aan het verpieteren en met de hulp van het missiecomité van Grubbenvorst zette hij een actie op om geld in te zamelen voor de restauratie. Het werd een groot succes. Klassen, het internaat en zelfs de watertoren werden grondig onder handen genomen en het resultaat mocht gezien zijn.

In die tijd in Lonkesa zijn er ook verschillende moeilijke periodes geweest. Omwille van de dreigingen van plunderingen had Jaak een soort wacht opgericht waarbij medewerkers zelfs met geweren de wacht hielden. Er is niets gestolen geworden. Wel kwam er een brief van de bisschop om te zeggen dat het voor missionarissen niet paste dat er geweren gebruikt werden. En toen de dreiging voorbij was kwam de bisschop wel benzine vragen voor die buitenboordmotor omdat die elders gestolen was. Hij heeft die natuurlijk gekregen.

Door een ernstig ongeval kwam in 1999 plots een einde aan die mooie tijd in Lonkesa. Jaak kwam op rust naar Sparrendaal. Hij maakte zich nog dienstbaar als portier en telefonist. Voor het contactblad “Hier en Elders” was hij een niet te onderschatten medewerker. In alle bescheidenheid zorgde hij eigenhandig voor de adressering van de vele zendingen. Hij haalde graag zijn jeugdherinneringen op en vertelde vooral graag en veel over de vele mooie herinneringen aan zijn boottochten over de donkere wateren van de Lukeni rivier. Het waren mooie herinneringen die hij tot het einde bleef koesteren. Nu is zijn boot aangemeerd in de veilige haven van het hemelse vaderland. Daar zal hij als een trouwe dienaar verwelkomd worden door de Hemelse Vader.

Jan MOCKING

 

 

 

Pater Paul Zwaenepoel

 

Geboren te Assebroek op 07.01.1924

Religieuze geloften op 08.09.1942

Priester gewijd op 01.08.1948

Missionaris in de Filipijnen van 1949 tot 1987

Overleden te Brugge op 17.03.2017

 

 

Paul was het tweede kind uit een zeer christelijk gezin met drie jongens en een meisje in Assebroek. Na zijn humaniora in het Sint-Lodewijkscollege van Brugge trok hij op 17-jarige leeftijd naar het noviciaat van Scheut, en volgde er de klassieke opleiding tot priester. Zo kon hij reeds in 1949 vertrekken naar zijn missie in de Filipijnen. Veel jonge Scheutisten konden hun droom waarmaken door te voet of te paard of per prauw de afgelegen gebieden in te trekken en er pionierswerk te verrichten in doodarme streken. Het leven van Paul stond vooral in het teken van vorming en opleiding van jonge mensen. Onderwijs was zijn passie. Van 1949 tot 1964 was hij in verschillende scholen werkzaam, in Noord-Luzon, Baguio, Tagudin, Bayombong en dan opnieuw in Baguio. In 1964 werd hij er de tweede president van de toen nog jonge Saint Louis University en bleef dat tot 1976.

De opvoeding waarvoor Paul zich inzette moest kwaliteitsvol zijn. Hij besteedde al zijn tijd en talenten in de opbouw en uitbouw van een kwalitatief hoogstaande universiteit. In die jaren was dat niet vanzelfsprekend in een arme streek als de Cordilleras van Noord Luzon. De financiële middelen waren er niet om een degelijke infrastructuur op te zetten en bekwame leerkrachten aan te trekken. Maar dat was zonder de waard, Paul Zwaenepoel, gerekend. Hij bezat immers ook uitzonderlijke talenten voor management en uitbouw van een volwaardige universiteit. Hij schuimde West-Europa af, vooral Duitsland, Nederland en Vlaanderen, voor financiële en academische steun voor de jonge universiteit. Gebouwen werden opgericht en een string van faculteiten kwamen tot stand: humane wetenschappen, natuurwetenschappen, engineering en architectuur, een medische school en een verpleegopleiding, handel en boekhoudkunde, rechten, en vooral de faculteit van pedagogie om de scholen over de Cordilleras verspreid van goede leerkrachten te voorzien.

Tezelfdertijd werkte Paul ook aan zijn eigen verdere kwalificaties als opvoeder. In 1974 behaalde hij een doctoraat in pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, juist alsof dat maar een tussendoortje was. Zijn werkkracht was immers enorm.

Toen hij in 1976 de Saint Louis University verliet is hij nog vele jaren actief geweest aan de Universiteit van Santo Tomas in Manila als decaan van de ‘Graduate School’. Hij was ook de stichter en eerste voorzitter van de ACUP (Association of Catholic Universities of the Philippines). Hij werd een belangrijke en erg gewaardeerde figuur in het Filipijnse Onderwijs. Verschillende hogere onderscheidingen vielen hem te beurt. Hij was letterlijk een zeer groot en gewichtig man. Iemand beschreef hem als ‘a big man with a big vision, an action man’.

Na zijn actieve leven als missionaris kwam hij in 1987 op rust in ons Missiehuis in Torhout. Maar hij bleef actief en zeer verbonden met de Filipijnen. Hij schreef een resem van artikelen, vooral met focus op onderwijs. Hij onderhield een nauwe band met de vele Filipino’s hier in Vlaanderen. Een tiental jaar geleden verhuisde hij naar de Garenmarkt in Brugge om er rustig te genieten van zijn oude dag. De laatste maanden ging zijn gezondheid gestadig achteruit tot hij in het ziekenhuis belandde en zachtjes van ons heengegaan is. Zijn hart heeft het begeven maar hij zal nu voortleven in de harten van veel Filipino’s. Hijzelf is thuisgekomen waar wij allen eens willen zijn: thuis bij God de Vader.

Paul VAN PARIJS

 

 

 

Broeder Jef Heynderycx

Heynderycx Jozef 3 kopie

                                                                  

Geboren te Gent op 29.03.1952                                                                                                                              

Religieuze geloften op 12.09.1971

Missionaris in Congo (KAS) in 1975-76, in Haïti van 1981 tot 1993. Daarna in België

Overleden in Gent op 14.03.2017

 

  

Zijn jeugd bracht Jef door, samen met zijn twee broers en drie zussen, in Sint-Amandsberg. Na zijn humaniora in het Sint-Jan-Berchmanscollege trok hij naar Scheut. Dat kende hij want zijn oom Jef Annaert was er ook. Na een aantal jaren vorming in Kortrijk vertrok hij in 1975 naar Congo waar hij in het bisdom Oost-Kasaï een eerste missionaire ervaring zou opdoen. Omwille van ziekte moest hij echter vroeger dan voorzien naar België terugkeren. Hij maakte dan zijn studies verder af in Antwerpen, Heverlee en aan de KU Leuven. In 1981 vertrok hij dan opnieuw, maar nu naar Haïti. Hij werkte er een tiental jaren mee in de pastorale equipe van de parochie St.-Michel de Latalayi, en was ook nog één jaar verantwoordelijk voor de opleiding van een aantal jonge Haïtiaanse Scheutisten.

Terug in België had hij duidelijk zijn hart verloren aan het Haïtiaanse volk, maar de erbarmelijke toestand van het volk en het dictatoriaal regime hadden enkele krassen nagelaten op zijn ziel. Hij bleef zich dan hier inzetten voor mensen die het moeilijk hadden in de maatschappij: vluchtelingen, mensen met een beperking, ex-gedetineerden, mensen die begeleid werden om zich opnieuw te kunnen integreren in het sociale leven. Dat deed hij vooral in Gent waar hij zich 19 jaar onafgebroken inzette in ‘Huize Nieuwpoort’.

Jef bekommerde zich niet veel over zichzelf. Hij vond de zin van zijn leven in het aanwezig zijn bij mensen. Hij zette zich helemaal voor hen in. Zij die hem de laatste jaren observeerden zagen hoe hij de laatste tijd stilaan achteruitging, fysisch en psychisch. Hij had rust nodig en die vond hij in Scheut, tot hij geleidelijk de draad weer wilde oppikken en zijn intrek nam in Huize Nieuwpoort. Het werd zijn laatste intrek.

Veertien dagen voor zijn 65ste verjaardag is Jef van ons heengegaan. Het was nochtans goed begonnen. Toen hij in de jaren ’70, Jef was toen 18 jaar, de keuze maakte om van zijn leven iets zinvols te maken, hing er een golf van protest en ontevredenheid over de bestaande wereldorde van dominantie en onrecht. Maar er waaide ook een nieuwe wind. Er was iets nieuws op komst. De generatie van toen werd daarin meegezogen.

Jef wou zich inzetten voor zijn medemens. Dat had hij ook van thuis uit geleerd. Hij wou missionaris worden maar hij zou er zijn eigen kleur aan geven. Met minder aureool, zonder klerikale status, gewoon zoals hij was, authentiek. Wars van prestige, macht, en geld. Geen groot vertoon. Want Jef was geen barricade-mens, geen frontlijn-er, geen animator. Zijn plaats was niet vooraan, - daar voelde hij zich niet goed bij - , maar naast de mensen, of liever midden onder hen. Niet belerend, maar zorgzaam en dienstbaar. Begeleider van mensen, aan hen gelijkwaardig.

Als je op weg gaat, neem dan geen geld mee, neem niets mee om indruk te maken of om macht te hebben over anderen. Aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.”

En zo leefde hij, eerst in Congo, maar vooral in Haïti. Wie midden onder de mensen leeft en hun leven deelt, deelt ook in de klappen. Je lijdt evengoed onder het onrecht veroorzaakt door een onbarmhartige dictator. Je voelt de pijn wanneer goede vrienden en medewerkers worden vermoord. Het is alsof je zelf wordt geraakt in het diepste van jezelf. De krassen nagelaten op de ziel van Jef, het is de prijs die je ervoor betaalt.

Jef kwam terug naar België. Men zegt soms: “Het kwade heeft vleugels. Het goede gaat als een schildpad”. En Jef deed voort. Opnieuw stond de mens centraal. Niet degene die het goed heeft. Maar degene die het meest aandacht nodig had. (Ze waren welkom in Huize Nieuwpoort of in de Bevrijdingslaan, of elders).

Als je op weg gaat, heb dan vooral oog voor wie klein is, verloren en gebroken.

Loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is, troost wie droef is.

Groet wie eenzaam is. Deel jezelf zonder iets te vragen.”

We zien het hem ook doen. Misschien had hij toch wat meer moeten vragen, en ook iets overhouden en bewaren voor zichzelf. Hij was er de man niet voor. Hij bewaarde het in zijn hart, tot hij de woorden vond om het met heel veel gevoel in verzen neer te schrijven. Het zijn zijn pareltjes geworden. Het was zijn manier van dingen verwerken. Hij had dit vaker moeten doen.

Waarom is het dan niet gebeurd? Wie zal het zeggen? We staan hier opnieuw voor onze menselijke grenzen en eigen kwetsbaarheid. Waar is dan die God die zo almachtig is? Het is de vraag naar zin en draagkracht van ons leven. Maar een almachtige God? Neen, zo’n God is er niet. Er is er enkel één op het niveau van mensen, in het hart van mensen. En die God, die heeft Jef ons voorgehouden.

Jan REYNEBEAU